فروشگاه سیم و کابل غفاری
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

حریم خطوط برق

حریم خطوط برق

حریم خطوط برق هوایی و زمینی

اصطلاحات بكار برده شده درمصوبه هیات دولت درمورد حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق، به قرار زیر است:


۱ـ حریم زمینی : دو نوار در دو طرف مسیر خط و همینطور متصل به ان از سطح زمین است که عرض های هر کدام از این دو نوار در این تصویب ‌نامه معرفی شده است.
۲ـ حریم هوایی : نقاطی در هوا، در امتداد هادی و به مستطیلی شکل، ناشی از اعمال حریم‌ افقی و همینطور عمودی به قرار زیر است، که هادی جریان در مرکز ان قرار می‌گیرد:


۱ـ۲ـ حریم عمودی : فاصله عمودی در هوا، از طرفین هادی برق، در راستای قائم بوده که در این تصویب‌ نامه عنوان گشته‌است.
۲ـ۲ـ حریم افقی: فاصله ی افقی در هوا، از دو طرف هادی جریان برق در راستای افق است که در این تصویب‌ نامه اورده شده است.
در ادامه انواع خطوط برق از نظر فشار انه را را بررسی خواهیم کرد:


• خط فشار ضعیف: خطی بوده که دارای ولتاژ کمتر از 1 هزار ولت باشد.
• خط فشار متوسط: خطی بوده که دارای ولتاژ از یک 1000 ولت تا 63 هزار ولت باشد.
• خط فشار قوی: خطی بوده که دارای ولتاژ 63 هزار ولت و بالاتر باشد.
حـريم خطـوط و خصوصا مهم ترين فاكتور تعيين كننده ی حريم، يعني فاصله ايمن براي فعاليـت هـاي جوامـع مختلـف انـساني در اطـراف خطوط برق دار، در هر كشوری معمولا توسط مسئولين ان كشور تعيين مي شـود و بیشتر مبنـاي ت تجربي داشته است. اما، از دیدگاه فني، عوامل اصلي تعيين كننده حريم درجه اول در خط های انتقال و توزيع عبارت هستنداز:
• شدت ميدان الكتريكي که در اطراف اين خطوط است.
• شدت ميدان مغناطيسي که در اطراف خطوط است.
• نويز شنوايي مغناطيسي که در اطراف خطوط است.
• نويز راديو و تلوزيوني که در اطراف خطوط است.
• عوامل مكانيكي موثر برتعيين حريم

حریم خطوط برق کابل خود نگهدار

این کابل در زمان هایی که استفاده از خط با هادی های لخت هوایی، سبب بروز حوادث و خطرات جانی می شود و یا اینکه رعایت حریم خط های برق و نیز دیگر نکات ایمنی و فنی شبکه برق امکان پذیر نمی باشد، استفاده می گردد.


از طرفی طبق تعريف ذكر شده به صورت قوانين 230C1 و 230C3 استاندارد NESC موارد زیر را داریم:
1- كابل كامل، كابلي است كه علاوه بر داشتن يك پوشش نيم هادي بـر روي لايـه خـارجي هـادي، داراي يك شيلد فلزي بر روي لايه عـايقي اصـلي كابـل نيـز باشد.


2- در سطوح ولتاژ پايين تر يعني تا سطح ولتاژ 5KV فاز به فاز و يا 2.5 KV فاز به زمين، كابل هايي كـه داراي لايه نيمه هادي يكنواخت كننـده ميـدان امـا فاقـد شـيلد فلـزي باشـند نيـز در صـورتي كـه بـرروي يـك messenger لخت فاقد لايه عايقي كشيده شده و اين سـيم messenger در فواصـل مقتـضي زمـين شده باشد، كابل كامل محسوب مي شوند.
• مطابق تعريف اول، كابل خودنگهدار فشار متوسط، يك كابل كامل محسوب مي شود.
• مطابق تعريف دوم يعني قانون 230c3 كابل خودنگهدار فشار ضعيف نيز در صورتي كه سيم حامـل آن لخـت بوده و در فواصل مقتضي زمين شده باشد، كابل كامل محسوب مي شود.


مطابق تعريف روشن ديگري كه تحت عنوان قانون 230E بيان گردیده، هادي روكش دار هوايي در رده ی كابلي قرار نگرفته و از نقطه نظر مسئله ايمني و فواصل مجاز كاملا مشابه يك سيم هوايي لخـت در نظـر گرفتـه مـي شود و لذا جز در مورد فاصله بين هادي ها، در مورد سـاير فواصـل مجـاز از اشـيا و موجودات اطراف خط شامل هيچگونه تخفيفي نسبت به هادي لخت در همان رده ولتاژ نمي گردد.

جدول شماره 1- فواصل مجاز خطوط هوايي از جاده ها، مسير هاي مختلف زميني، ريلي و آبي (برگرفته از جدول شماره -NESC 232 -1) ) [3]

فاصله براي سيمهاي

هوايي(m)

فاصله براي كابلهاي

خودنگهدار(m)

تعريف سطوح يا اجسام مورد نظر 

20 كيلوولت 

فشارضعيف 

20 كيلوولت 

فشارضعيف 

 

زمانی كه كابل به صورت تقاطعي قرار گرفته 

  8/1

  7/5

  7/5

  7/3

– خطوط راه آهن(بجز خطوط راه آهن برقي با استفاده از خط تغذيه يا نگهدارنده بالاي ريل) 

  5/6

  5/0

  5/0

  4/9

– جاده ها، خيابانها و ساير مسيرهاي عبور وسايل نقليه سنگين 

  5/6

  5/0

  5/0

  4/9

– كوچه ها، مسيرهاي ماشين رو و محلهاي پارك 

  5/6

  5/0

  5/0

  4/9

– محلهاي ماشين رو مانند چراگاهها، زمينهاي كشاورزي و جنگلها 

  4/4

  3/8

  3/8

  3/6

– مسيرهايي كه فقط محل عبور عابرين پياده مي باشد. 

  5/2

  4/6

  4/6

  4/4

– آبهاي غيرقابل قايقراني و آبهايي كه در آنها قايقراني ممنوع شده باشد. 

 

آبهاي  قابل قايقراني و آبهايي كه در آنها قايقراني آزاد باشد 

  5/2

  4/6

  4/6

  4/4

آبهاي غير قابل قايقراني و آبهايي كه در آنها قايقراني ممنوع شده باشد 

  2/6

  5/6

  5/6

  5/5

(a با مساحت كمتر از 08,0    2km

  8/7

  8/1

  8/1

  7/9

(b با مساحت بين 08,0 تا 8,0    2km 

  10/5

  9/9

  9/9

  9/8

(c با مساحت بالاتر از 8,0 تا 8   2km  

  12/3

  11/7

  11/7

  11/6

(d بامساحت بالاتر از 8    2km

 

زمانی كه كابل بصورت موازي با مسير قرار گرفته باشد 

  5/6

  5/0

  5/0

  4/9

– خيابانها، جاده ها، كوچه ها 

 5/0

 4/4

 4/4

 3/4

– جادهاي روستايي كه در آنجا وسايل نقليه از كنار مسير خط عبور نمي كنند. 

توجه مهم

 مقادير داده شده در جداول زير در صورتي قابل استفاده است كه:
شيلد كابل خود نگهدار فشار متوسط در فواصل مقتضي به طور مؤثر زمين شده باشد.
سيم نگهدارنده در كابل خود نگهدار فشار متوسط بدون لايه عايقي بوده و به طور مؤثر زمين شده باشد

کابل فشار ضعیف

حریم خطوط برق کابل فشار ضعیف

خط فشار ضعیف، خطی است که ولتاژی کمتر از یک کیلو ولت را دارا است و حریم خطوط هوایی برق، برای خطوط فشار ضعیف به شرح زیر تعیین می‌شود :


• بر اساس مصوبه ی هیئت دولت پیرامون حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق، حریم خطوط نیروی برق کمتر از یک کیلو ولت، به صورت زمینی است که حداکثر ان (1.3) متر می‌ باشد.
با توجه به اينكه در سطح ولتاژ فشار ضعيف، اثرات ميدان الكتريكي و مغناطيسي اطراف سيم ناچيز و قابل صرف
نظر مي باشد و اثرات نويز شنوايي و نويز راديو- تلويزيوني نيز، بطوركلي در سطح ولتاژهاي توزيـع بـسيار نـاچيزاست، تنها عامل تعيين كننده حريم در سطح ولتاژ فشار ضعيف عوامل مكانيكي مي باشند.


در مورد خط های فشار ضعيف نيز، عامل تعيين كننده ی اصلي حريم، عامل مكانيكي است و فاصله مجاز تعيين شده براي رعايت ميدان مغناطيسي و الكتريكي ايمن، كمتر از فاصله متناظر با عوامل مكانيكي است.


در مورد خط های فشار ضعيف و فشار متوسط توزيع، موارد زير برقرار است:
در درجه ی اول مقره اويزي در اين سطوح ولتاژ وجـود نـدارد و لـذا طـول زنجيـره مقـره صـفر اسـت. لـذا در مـورد كابـل خودنگهدار، با توجه به فلش سيم و طول اسپن، و جابجايي سيم بخاطر باد و زاويه نوسان معمول اثر جملـه اول در نظر گرفته مي شود.
اما فاكتور مؤثر اصلي در رابطه، Row مربوط به مقدار cl يا فاصله مجاز از سيم مـي باشـد. ايـن فاصـله طبـق
استاندارد IEC 61472 ( استاندارد محاسبه ميني موم فاصله ها در هنگام كار با خط گرم) به صورت مجموع دو فاصله زير تعريف مي شود که در قسمت حریم خطوط برق کابل فشار متوسط بیشتر توضیح داده خواهد شد.

حریم خطوط برق فشار قوی

خط فشار قوی، خطی است که دارای ولتاژ شصت و سه هزار ولت، و نیز بالاتر باشد و حریم خطوط هوایی برق، برای خطوط فشار قوی به شرح زیر تعیین می‌شود :

 

  • حریم خط نیروی برق ردیف ولتاژی 63 کیلو ولت به صورت زمینی و برابر با (8) متر است.
  • حریم خط نیروی برق ردیف ولتاژی 132 کیلو ولت به صورت زمینی و برابر با (9) متر است.
  • حریم خط نیروی برق ردیف ولتاژی 230 کیلو ولت به صورت زمینی و برابر با (11.9) متر است.
  • حریم خط نیروی برق ردیف ولتاژی 400 کیلو ولت به صورت زمینی و برابر با (14) متر است.
  • حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژی 765 کیلو ولت به صورت زمینی و برابر با (25) متر است.

 

تبصره مصوبه هیات دولت در مورد حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق وزارت نیرو برای این خط فشار قوی به قرار زیر است:

 

 در داخل و  یا خارج از محدوده ی شهر ها به صورت کلی و یا موردی براساس ضوابط فنی ابلاغی آن وزارت، موقعیت مکانی و سایر شرایط و به شرط اطمینان یافتن از پایداری خط، حریم هوایی را به قرار زیر اعمال بنماید؛ بدین صورت سی درصد از حریم ‌های زمینی بند (۳) لازم‌ الاجرا می‌ باشد:۱ در خط نیروی برق ردیف ولتاژی 63 کیلو ولت حریم افقی 3 متر و حریم عمودی 6 متر است.

  • در خط نیروی برق ردیف ولتاژی 132 کیلو ولت حریم افقی 4.5 متر و حریم عمودی 7 متر است.
  • در خط نیروی برق ردیف ولتاژی 230 کیلو ولت حریم افقی 6.5 متر و حریم عمودی 8 متر است.
  • در خط نیروی برق ردیف ولتاژی 400 کیلو ولت حریم افقی 9 متر و حریم عمودی 10 متر است.
  • در خط نیروی برق ردیف ولتاژی 765 کیلو ولت حریم افقی 20 متر و حریم عمودی 15متر است.

سخن آخر

فروشگاه سیم کابل غفاری عرضه کننده انواع ملزومات برقی است پیشنهاد می کنیم از فروشگاه ما دیدن فرمایید.

امیدواریم این مطلب مورد استفاده شما قرار گرفته شده باشد . در قسمت پایین شما می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید .

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*